OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W SŁOMNIKACH
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach

 

 

I.                  Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. finansowo-księgowych, kasjer

II.               Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunkach ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość,finanse,podatki
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. doświadczenie zawodowe: staż pracy  2 lata, w tym 12 miesięcy  przy wykonywaniu  czynności określonych w punkcie IV dot. zakresu wykonywanych zadań na stanowisku.

III.           Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. obsługa komputera – arkusze kalkulacyjne, programy księgowe
  3. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, komunikatywność,
  4. znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

IV.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Prowadzenie kasy

2.     Prowadzenie rachunkowości Zakładu w zakresie:

-  prowadzenie rejestru zakupu

-  prowadzenie rejestrów banku

-        prowadzenie rozliczeń z dostawcami- prowadzenie kartotek

 

 

-  prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług: prowadzenie kartotek, monitorowanie terminów płatności, sporządzanie not odsetkowych, wystawianie upomnień

-  rozliczanie finansowe inkasentów i kierowców

-  prowadzenie gospodarki magazynowej

3.     Udział w opracowywaniu danych do sprawozdań finansowo-księgowych Zakładu i inne prace bieżące zlecone przez Dyrektora.

V.                Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: I piętro budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2, po przeniesieniu Zakładu:  ul. T.  Kościuszki 64, parter,  praca biurowa przy monitorze ekranowym, praca w zespole.

VI.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII.         Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV

3) dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich),

5) dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,

6) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,

7) oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku podinspektora ds. finansowo-księgowych, kasjera.

11) Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

 

VIII.     Informacje dodatkowe:

Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.

W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2 – dziennik podawczy, lub przesłać na adres Zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych, kasjer w terminie do dnia

23 września 2019  roku (do godz. 15.00).

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula RODO.pdf)Klauzula RODO.pdf[ ]1581 kB
Pobierz plik (Oświadczenie kandydata.pdf)Oświadczenie kandydata.pdf[ ]592 kB