Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje się, że dnia 14.05.2024r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na sprzedaż (zgodnie z ogłoszeniem z dnia 26.04.2024r):

– Star 1142 - śmieciarka

Liczba przystępujących do przetargu –   3  oferty

Liczba dopuszczonych do przetargu -  3   oferty

 

Rozstrzygnięcie -  wynik pozytywny.

Cena wywoławcza pojazdu  – 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

Cena osiągnięta  –  5 555,55 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł. 55/100)

 

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZGKiM w Słomnikach.

 

Słomniki 14.05.2024r.