Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny, decyzją nr KR.RZT.70.168.2023 z dnia 30 kwietnia 2024 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słomniki.

Taryfa obowiązuje od 01.06.2024 r.

 

Obowiązujące ceny za 1 m3 dostarczanej wody, 1 m3 odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej  wynoszą:

Tabela 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesięcy obowiązywania taryf

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

1

2

3

4

5

W1

Cena wody (zł/1 m3)

4,61

4,84

5,06

Stawka opłaty abonamentowej (miesiąc)

(zł/odbiorca/1 miesiąc)

4,81

4,85

4,88

 

W2

 

Cena wody (zł/1 m3)

4,68

4,91

5,13

Stawka opłaty abonamentowej (miesiąc)

 

4,81

4,85

4,88

 

W3

 

Cena wody (zł/1 m3)

4,61

4,84

5,06

Stawka opłaty abonamentowej (miesiąc)

(zł/odbiorca/1 miesiąc)

2,17

2,21

2,24

W4

Cena wody (zł/1 m3)

4,68

4,91

5,13

Stawka opłaty abonamentowej (miesiąc)

(zł/odbiorca/1 miesiąc)

3 141,78

3 272,32

3 408,19

 

 

 

 

Tabela 2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesięcy obowiązywania taryf

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 m-ca

W okresie

od 13 do 24 m-ca

W okresie

od 25 do 36 m-ca

1

2

3

4

5

K1

Cena ścieków (zł/1 m3)

8,76

9,03

9,26

K2

Cena ścieków (zł/1 m3)

12,13

12,50

12,82

K3

 

Cena ścieków (zł/1 m3)

12,97

13,37

13,70

 

Do cen i stawek opłat netto (tabela 1 oraz 2), dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Taryfowe grupy odbiorców usług. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług obejmujących:

Grupa 1: W1 – obejmuje odbiorców tworzących gospodarstwa domowe w których woda zużywana jest wyłącznie do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, dla których ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań z wodomierza głównego,

Grupa 2: W2 – obejmuje pozostałych odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe, dla których ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań z wodomierza głównego,

Grupa 3: W3 - obejmuje odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa 4: W4 – stanowi Gmina rozliczona za wodę zużytą z hydrantów na cele ppoż. na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana co miesiąc w oparciu o informacje od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody,

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy grupy odbiorców usług:

Grupa 1: K1 Gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym. Dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, itd., a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych,

Grupa 2: K2 Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki podczyszczone: ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczenia na zakładowej podczyszczalni ścieków celem redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej,

Grupa 3: K3 Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki o charakterze przemysłowym.

 

Pełna treść decyzji znajduje się na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Biuletynie informacji Publicznej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja Wody Polskie